Regulamin i Polityka Prywatności serwisu internetowego www.brokera.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy brokera.pl prowadzony jest przez przedsiębiorcę pod firmą MICHAŁ CWYNAR z siedzibą w Krakowie przy ul. Myczkowskiego 8/18, 30-198 Kraków. Przedsiębiorca wpisany jest do CEIDG (Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej) NIP: 676-211-54-95, REGON 356372987, telefon kontaktowy 607-693-680, zwany dalej „BROKERA.PL”
 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady działania serwisu internetowego www.brokera.pl, zwanego dalej "Serwisem" oraz zasady nieodpłatnego korzystania z tego Serwisu przez Użytkowników oraz nieodpłatnego świadczenia przez BROKERA.PL usług pośrednictwa.
 3. Strona brokera.pl jest serwisem tematycznym, poświęconym kredytom hipotecznym, pożyczkom hipotecznym, pożyczkom gotówkowych ubezpieczeniom oraz nieruchomościom na którym BROKERA. PL zamieszcza informacje dotyczące powyższych zagadnień, w tym umożliwiającą skontaktowaniu się Użytkownikowi z Serwisem w celu uzyskania bezpłatnych informacji oraz ofert na temat usług świadczonych przez BROKERA.PL
 4. Organizator Serwisu BROKERA.PL nie jest brokerem ubezpieczeniowym w myśl ustawy z 22 maja 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym i nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (zawodowej) z tytułu wykonywania działalności brokerskiej. Właściciel serwisu BROKERA.pl prowadzi działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej, zawartej z  zakładem ubezpieczeniowym i wpisany jest do rejestru agentów ubezpieczeniowych.
 5. Właściciel BROKERA.PL jest Agentem w myśl Ustawy o Kredycie Hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami z dnia 23.03,2017 Pośrednika o numerze NIP 5213280836 oraz samodzielnym Pośrednikiem Nieruchomości.
 6. Dla skorzystania z usług Serwisu nie jest wymagane dokonanie rejestracji w Serwisie. Celem nawiązania kontaktu z organizatorem Serwisu należy skorzystać z formularza kontaktowego umieszczonego bezpośrednio na stronie brokera.pl lub telefonicznym pod numerem 887230230
 7. Korzystanie z usług Serwisu wymaga urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla), umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML), powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www.
 8. Zakazane jest przesyłanie na adres Serwisu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w tym naruszających cudze prawa, w szczególności prawa własności intelektualnej oraz zasady uczciwej konkurencji, czy dobra osobiste. Użytkownicy Serwisu ponoszą wyłączną odpowiedzialność za naruszenie tego zakazu.
 9. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna lub osoba prawna, z tym zastrzeżeniem, że może zawrzeć umowę dotyczącą przedstawienia informacji i oferty o dostępnych kredytach hipotecznych, ofertach ubezpieczeniowych lub nieruchomościach oraz posiada zdolność prawną do dokonywania tego rodzaju czynności prawnych celem ich realizacji.
 10. Strona internetowa Serwisu wykorzystuje pliki typu cookies (tzw. ciasteczka), czyli niewielkie pliki zawierające dane, które są zapisywane w urządzeniu Użytkownika w przypadku gdy odwiedza on stronę internetową Serwisu i które są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Szczegółowe informacje na temat wykorzystywania cookies zawarte są w Polityce wykorzystywania Cookies dostępnej pod adresem http://brokera.pl/polityka-plikow-cookie

II. Rodzaj usług świadczonych w ramach Serwisu

 1. Na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie w Serwisie świadczone są usługi, które polegają na:
  1. udostępnianiu zasobów informacyjnych Serwisu i umożliwieniu ich przeglądania przez Użytkowników;
  2. udostępnieniu przez organizatora Serwisu formularza kontaktowego umożliwiającego złożenie pisemnego zapytania w sprawie przedstawienia informacji o dostępnych ofertach kredytów hipotecznych, ofertach ubezpieczeniowych oraz ofertach nieruchomości;
  3. udostępnieniu poglądowego kalkulatora kredytowego.
 2. Korzystanie z usług, o których mowa w pkt II ust. 1 jest bezpłatne.
 3. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem BROKERA.PL wskazanych w pkt II ust. 1 pod pkt 2 - 3 wymaga uprzedniej akceptacji Regulaminu poprzez wyrażenie odpowiedniej zgody, dostępnej w Serwisie jako dobrowolnej akceptacji przekazania swoich danych osobowych.
 4. Użytkownik dobrowolnie może złożyć zapytanie w sprawie przedstawienia mu bezpłatnych informacji lub oferty dostępnych w Serwisie poprzez przesłanie formularza kontaktowego ze strony www.brokera.pl lub kontakt telefoniczny z infolinią organizatora Serwisu pod numerem 887 230 230.
 5. Z chwilą wysłania przez Użytkownika zapytania przez formularz kontaktowy o którym mowa w pkt II ust 4 użytkownik dobrowolnie wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie pozostawionych danych celem nawiązania z nim kontaktu i realizacji odpowiedzi na pozostawione zapytania w formularzu oraz przekazania tych danych do podmiotów współpracujących z BROKERA.PL.
 6. BROKERA.PL zobowiązuje się wyszukać i przedstawić Użytkownikowi informacje i oferty w terminie max. do 3 dni roboczych od dnia otrzymania wypełnionego formularza kontaktowego.
 7. Przedstawienie przez BROKERA.PL informacji oraz ofert kredytowych nie jest tożsame z dokonaniem pełnej oceny zdolności kredytowej dokonywanej przez zaprezentowanych w ofercie kredytodawców i może się od niej różnić oraz nie jest gwarancją zawarcia umowy kredytowej. Pełna ocena zdolności kredytowej pozostaje potwierdzona przez kredytodawców ( Banki)
 8. Użytkownik dobrowolnie wyraża zgodę BROKERA.PL na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz informacji zawartych w formularzu "Ankieta Kredytowa" celem przygotowania rzetelnej oferty na bazie kalkulatorów banków, tj. Millenium S.A., Pekao S.A., Eurobank S.A., BZ WBK S.A., Deutsche Bank Polska, ING Bank Śląski, BOŚ Bank, Credit Agricole, Bank DnB Nord, Bank PKO BP, Kredyt Bank, BPH Bank, Bank BGŻ, Citi Bank, Bank Pocztowy, Alior Bank, Getin Bank, Raiffeisen Polbank, BRE Hipoteczny, Meritum Bank ).

III. Partnerzy

 1. BROKERA.PL w ramach wykonywania usług przedstawienia informacji i ofert kredytów hipotecznych lub ubezpieczeń posługuje się aplikacjami i narzędziami oraz kalkulatorami udostępnionymi przez banki. BROKERA.PL nie ma wpływu na treść, zakres, parametry, metodologię, itp. kalkulatorów udostępnionych celem realizacji ofert i pośrednictwa finansowego.
 2. BROKERA.PL zamieszcza w Serwisie znaki towarowe, handlowe, firmowe, linki do innych witryn i serwisów internetowych oraz inne informacje dotyczące Partnerów, które mogą umożliwiać przejście do stron www Partnerów. BROKERA.PL nie ponosi odpowiedzialności za treść i skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych na stronach internetowych Partnerów.
 3. BROKERA.PL nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Partnerów, a w szczególności za dostawę bądź jakość jakichkolwiek usług świadczonych bądź reklamowanych przez Partnerów, w tym za pośrednictwem Serwisu.

IV. Procedura reklamacyjna

 1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji usług Serwisu.
 2. Reklamacje związane z realizacją usług Serwisu rozpatruje Organizator Serwisu.
 3. Użytkownik powinien dostarczyć reklamację drogą mailową na adres e-mail: bok@brokera.pl lub listem poleconym na adres; ul. Myczkowskiego 8/18, 30-198 Kraków
 4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail);
  2. przedmiot reklamacji;
  3. okoliczności uzasadniające reklamację.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Organizator Serwisu zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 6. Organizator Serwisu rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.
 7. O rozpatrzeniu reklamacji i swoim stanowisku Organizator Serwisu powiadomi Użytkownika przez wiadomość wysłaną na podany przez Użytkownika adres e-mail lub inny adres korespondencyjny.

V. Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest właściciel Serwisu brokera.pl , Michał Cwynar prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MICHAŁ CWYNAR z siedzibą w Krakowie przy ul. Myczkowskiego 8/18, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 676-211-54-95, REGON 356372987, adres e-mail: bok@brokera.pl.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”).
 3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane m.in. w następującym zakresie:
  1. w celu wykonywania zawartej z Użytkownikiem umowy sprzedaży lub pośrednictwa ;
  2. w celu prowadzenia kontaktu z Użytkownikiem ;
  3. w celu prowadzenia procedury reklamacyjnej.
 4. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu rozpatrzenia sprawy zgłoszonej w formularzu kontaktowym.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest umowa zawarta z BROKERA.PL przez akceptację Regulaminu i/lub obowiązujące przepisy prawa ( w tym Rozporządzenie) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora , jeżeli zachodzi konieczność obrony praw Administratora lub dochodzenia przez niego roszczeń, w takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa. Brak podania danych przez Użytkownika będzie skutkować niemożnością wykonania usługi pośrednictwa z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.
 6. Administrator udostępnia dane osobowe Użytkowników podmiotom współpracującym przy wykonaniu umowy pośrednictwa, w szczególności w celu realizacji pozyskania oferty np. nieruchomości.
 7. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji umowy pośrednictwa, ewentualnych roszczeń reklamacyjnych, oraz potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi. Po wykonaniu umowy dane osobowe będą przetwarzane przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone przez Administratora.
 8. Administrator stosuje zabezpieczenia informatyczne i organizacyjne mające na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zmiany lub trwałego zniszczenia.
 9. Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora:
  1. prawo dostępu do danych,
  2. prawo do aktualizacji danych,
  3. prawo do żądania usunięcia danych,
  4. prawo do przenoszenia danych,
  5. prawo do sprostowania danych,
  6. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  7. prawo zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych.
 10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych  Użytkownika przez Administratora, Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
 11. Dana osobowe użytkownika przetwarzane są do czasu realizacji pośrednictwa określonego w „Ankiecie Kredytowej”.
 12. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazane do podmiotów współpracujących z BROKERA.PL celem realizacji
 13. Dane osobowe Użytkowników mogą być również przetwarzane:
  1. w celu dochodzenia przez Organizatora Serwisu roszczeń związanych ze świadczonymi Użytkownikom usługami,
  2. w celu marketingu bezpośredniego własnych usług Organizatora Serwisu będącego Administratorem danych osobowych Użytkowników, w tym również po zakończeniu korzystania przez Użytkowników z usług Serwisu,
  3. w innych przypadkach przewidzianych przepisami obowiązującego prawa.
 14. Organizator Serwisu stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników, w tym środki uniemożliwiające dostęp osób trzecich do tych danych lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, a także instrumenty zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 15. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich aktualizowania oraz poprawiania oraz prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

VI. Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie materiały pisemne, zdjęcia, grafika, układ witryny www, oraz udostępnione w Serwisie inne narzędzia, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw własności intelektualnej.
 2. Informacje, wszelkie materiały oraz narzędzia dostępne w Serwisie mogą być przez Użytkowników  wykorzystywane tylko do użytku osobistego.
 3. Wykorzystanie informacji, materiałów i narzędzi, o których mowa w ust. 2 do innych celów niż do użytku osobistego, a w szczególności komercyjnych, w tym kopiowanie, publikacja, zapisywanie na dyskach, wysyłanie, emisja, transmisja lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może następować wyłącznie po uprzednim uzyskaniu wyraźnego, pisemnego zezwolenia ze strony BROKERA.PL, w zakresie określonym przez BROKERA.PL w tym zezwoleniu. W celu uzyskania zgody należy się skontaktować z BROKERA.PL pod adresem wskazanym w Regulaminie tj. bok@brokera.pl oraz Infolinią  887-230-230 .
 4. Wszelkie znaki towarowe i handlowe, które występują w Serwisie podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
 5. W przypadku wystąpienia szkody z powodu  naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez Użytkownika, będzie on zobowiązany do naprawienia szkody BROKERA.PL na zasadach ogólnych.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie z Serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie obowiązujących zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników sieci Internet, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
 2. Zawarcie umowy kredytowej z bankiem oraz ustalenie ostatecznych warunków finansowych uzależnione jest od spełnienia wymogów stosowanych przez dany bank w procesie udzielania kredytu.
 3. Wszelkie informacje dotyczące ofert banków lub ubezpieczycieli dostępne poprzez Serwis nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa finansowego, ubezpieczeniowego czy inwestycyjnego.
 4. Niezależnie od treści postanowień Regulaminu Użytkownikom będącym konsumentami przysługują uprawnienia przewidziane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi ochronę praw konsumentów.
 5. Ewentualne spory między Organizatorem Serwisu a Użytkownikami związane ze świadczeniem usług oferowanych w Serwisie rozstrzygane będą w marę możliwości polubownie, a w razie bezskuteczności rozmów polubownych, rozpoznawane będę przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.
 6. Regulamin może ulec zmianie. O zmianach Regulaminu Użytkownicy, z którymi Organizatora wiąże umowa o świadczenie usług Serwisu, będą informowani drogą mailową. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty jego otrzymania drogą mailową Użytkownik nie oświadczy, że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian.
 7. Organizatorowi przysługuje prawo cesji na podmiot trzeci praw i obowiązków wynikających z umów zawartych za pośrednictwem Serwisu z Użytkownikami – bez konieczności uzyskania ich odrębnej zgody, a w przypadku umów zawartych z Użytkownikami będącymi konsumentami – za ich odrębną zgodą.
 8. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 24.05.2018 roku.
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie » Zamknij